نرخ نامه هتل آپارتمان احسان سال 1397

  • نرخ های اقامت فوق در ایام غیرپیک با 40 درصد تخفیف محاسبه میشود.
  • نفر اضافه = 1.070.000 ریال + 250.000 ریال صبحانه + 9% مالیات = 1.438.800 ریال.
  • نرخ بازنشسته آزاد فولبرد 1.310.000 ریال می باشد.
  • نرخ مسافر آزاد فولبرد 2.350.000 ریال می باشد.
Print Friendly