شماره حساب هتل

حساب بانک سپه مشهد شعبه ۱۶۵۱

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: ۱۰-۳۳-۵۵-۳۰۰-۱۶۵۱
شماره کارت: ۰۲۲۶-۶۲۰۹-۱۰۱۰-۵۸۹۲
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت ساتنا:
IR81-0150-0000-0165-1300-5533-10

حساب بانک صادرات مشهد

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: ۸۰۰۹-۷۵-۶۳۲-۰۱۰۰
شماره کارت: ۶۵۶۶-۰۲۱۴-۶۹۱۵-۶۰۳۷
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت ساتنا:
IR23-0190-0000-0010-0632-7580-09

حساب بانک ملی مشهد شعبه ۸۵۲۶

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: ۵-۰۷۰۰-۸۵۷۵-۰۱۰۱
شماره کارت: ۸۷۱۷-۰۱۴۸-۹۹۱۴-۶۰۳۷
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت پایا:
IR34-0170-0000-0010-1857-5070-05

حساب بانک ملت مشهد

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: ۷۳-۱۲-۴۴-۹۶-۴۴
شماره کارت: ۸۴۳۳-۵۰۵۸-۳۳۷۸-۶۱۰۴
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت ساتنا:
IR11-0120-0200-0000-4496-4412-73

Print Friendly