شماره حساب هتل

حساب بانک ملی

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: 9-7500-1461-0200
شماره کارت: 3805-1807-9975-6037
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت پایا:
IR17-0170-0000-0020-0146-1750-09

حساب بانک ملت مشهد

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: 73-12-44-96-44
شماره کارت: 7249-3383-3375-6104
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت ساتنا:
IR11-0120-0200-0000-4496-4412-73

Print Friendly