شماره حساب هتل

حساب بانک ملی مشهد شعبه 8526

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: 5-0700-8575-0101
شماره کارت: 8717-0148-9914-6037
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت پایا:
IR34-0170-0000-0010-1857-5070-05

حساب بانک ملت مشهد

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: 73-12-44-96-44
شماره کارت: 8433-5058-3378-6104
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت ساتنا:
IR11-0120-0200-0000-4496-4412-73

Print Friendly