شماره حساب هتل

حساب بانک ملی

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: 0101857507005
شماره کارت:
6037-9972-5216-0081
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت پایا:
IR34-0170-0000-0010-1858-5070-05

حساب بانک ملت مشهد

به نام: صائب یادگاری
شماره حساب: 5608671742
شماره کارت:
6104-3376-9856-1592
شماره شبا جهت واریز وجه به صورت ساتنا:
IR98-0120-0100-0000-5608-6717-42

Print Friendly